Yoshino Baigo Ume Matsuri (Yoshino Park Plum Festival).

Advertisements